Politici educaționale

Asociația Learn & Vision

Measures for Roma Inclusion in the Labour Market: from organized hypocrisy to real effectiveness

Authors: Călin RUS, Oana NEȘTIAN SANDU

This study has been developed by the Intercultural Institute Timisoara within the project “Together for a safe start” (TFSS), coordinated by the Department of Medical and Social Assistance, subordinated to the Local Council of the city of Cluj-Napoca, and financed through the Sectoral Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD).

The main objectives of the study were:
- to evaluate the impact and effectiveness of the support measures and interventions offered to people at risk of social exclusion;
- to formulate recommendations for overcoming barriers and increasing the effectiveness and sustainability of the measures directed to the access of people at risk of social exclusion to the labour market.

Măsurile pentru incluziunea romilor pe piața muncii: de la ipocrizie organizată la eficacitate reală

Acest studiu este realizat de Institutul Intercultural Timișoara în cadrul proiectului „Împreună pentru un început sigur!” (IPIS), coordonat de Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj‐Napoca, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

Studiul a avut ca obiective principale:
- evaluarea impactului şi eficacităţii măsurilor şi intervenţiilor suport oferite persoanelor supuse riscului de excluziune socială;
- formularea de recomandări care să permită depășirea blocajelor şi creşterea eficacităţii şi sustenabilităţii măsurilor care vizează accesul pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială.

Acest studiu, ca și ansamblul proiectului IPIS, a vizat ca beneficiari persoane de etnie romă, din diferite localități, atât urbane cât și rurale, din regiunile Nord‐Vest și Vest, însă o mare parte dintre aspectele identificate se regăsesc frecvent în toată aria studiată și ne îndreptățesc să considerăm că sunt relevante la nivel național.

Literația la puterea a treia: focalizare pe familii rome

Acest policy brief prezintă constatările și recomandările formulate în urma implementării programului de literație pentru familie în comunități rome din România (Cluj-Napoca), Muntenegru (Podgorica) și Slovacia (Dolny Kubin) în vara anului 2014.

Obiectivul general al LIT3 a fost să influențeze pozitiv practicile și atitudinile copiilor și părinților, pentru a contribui la atingerea scopului pe termen mai lung de a încuraja implicarea continuă a părinților în educația copiilor romi.

Recomandări privind politicile de evaluare a competențelor cadrelor didactice dezvoltate prin programe de formare continuă. Promovarea evaluării autentice.
STRATEGIA REȚELEI CLUJENE DE ȘCOLI INCLUZIVE pentru perioada 2016-2020

Echipa de specialiști:
BERTEA Mircea, CHICINAȘ Luminița, COPOERU Lucia, ȚINICĂ Silvia, VĂETIȘI Lorena, VINCZE Enikő

Cu contribuția:
CIOTLĂUȘ Simona

PARTICIPANȚII la Atelierele de lucru ROMEDIN2

Cluj-Napoca, Decembrie 2015

OBIECTIVELE STRATEGIEI

Promovarea înțelegerii școlilor incluzive și a educației incluzive, ca o strategie ce pune în mișcare la nivelul întregului oraș un set de mecanisme instituționale și servicii socio-educaționale capabile să asigure accesul la educație de calitate ca serviciu public și drept social al persoanelor aparținând unor categorii vulnerabile aflate sub riscul sărăciei extreme, dezavantajate și marginalizate social, acordând atenție deosebită familiilor, grupurilor, comunităților care trăiesc în zone de locuire dezavantajate (în condiții locative precare, în nesiguranță locativă, în medii poluate, segregate și stigmatiza(n)te).

Susținerea accesului la unitățile învățământului de masă al copiilor de etnie romă cu domiciliul în zona segregată Pata Rât, și contribuție, prin instrumentele sistemului școlar local, la desegregarea socio-teritorială a zonei, obiectiv asumat de Strategia de dezvoltare a Clujului 2014-2020 (prin facilitarea instituțională a înscrierii copiilor din Pata Rât în școlile orașelor, prin sprijinirea participării lor școlare, prin recunoașterea muncii cadrelor didactice dedicate incluziunii școlare și sociale și alte măsuri).

Susținerea școlilor din rețeaua școlilor incluzive pentru ca ele să dobândească recunoaștere profesională și sprijin financiar/material din partea sistemului de învățământ și din partea administrației publice locale în vederea asigurării accesului și participării la educație de calitate a copiilor aparținând unor categorii vulnerabile aflate sub riscul sărăciei extreme, dezavantajate și marginalizate social, precum sunt copiii cu domiciul în zona segregată Pata Rât, majoritatea lor de etnie romă.