Metodologii și Rapoarte

Asociația Learn & Vision

Provocarea lecturii: ghid metodologic pentru dezvoltarea competenței de receptare a mesajului scris

Coordonator metodologic: Gabriela Nausica Noveanu
Colectivul de autori: Aniela Mancaú, Daniela Stoicescu, Ligia Sarivan

Necesitatea de a le oferi elevilor achizițiile cerute de o societate a cunoașterii, într-o continuă schimbare, solicită restructurarea curriculumului, modernizarea materialelor destinate învățării, a formării profesorilor și a sistemului de evaluare. Rezultatele elevilor români la studiile internaționale de evaluare comparativă relevă carențe în toate aceste privințe. România a ocupat: locul 22 (din 36) la PIRLS 2001, locul 36 (din 45) la PIRLS 2006 și locul 36 (din 45) la PIRLS 2011. Din această perspectivă devine evidentă nevoia de fundamentare a politicilor viitoare care să vizeze dezvoltarea curriculară, evaluarea, dar și formarea inițială și continuă ...

Qualitative National Report – Romania

Research question:

How does liberal adult education influence participants’ life?

This question implies the presumption, that benefits are valid mainly as far as they have impact on the individual lives. In answering this question by interpreting the interviews it was tried to take in consideration the national and cultural context of the Interviewee as far as possible.

There is no doubt that learning is influencing ones life. In organised learning processes this is already the participation, which means a change of daily life situation. Even more it is regarding the knowledge and the general opinion towards questions. The most important outcome and impact is however given by changing attitudes and behaviours, by acting and living differently.

Raport privind politicile publice naționale. Crearea rețelei naționale de şcoli experimentale, pilot şi de aplicație

Autor: Șerban Iosifescu

Propunere de politică publică: crearea rețelei naționale de școli experimentale, pilot și de aplicație

Necesitatea unei rețele naționale de școli pilot este justificată și prin caracterul monolitic al sistemului de învățământ, ceea ce îl face extrem de greu de reformat: orice schimbare într-un punct atrage după sine o reacție contrară, făcând intenția reformatoare irelevantă, ineficientă și, în cele din urmă, inutilă.

Politica publică pe care o promovăm se referă la înființarea a unor unități-pilot, experimentale și de aplicație (UPEA), prin operaționalizarea Art. 26 din Legea Educației Naționale (LEN – Nr. 1/2011), care să facă posibilă atât pilotarea schimbărilor, înainte de generalizare, cât și reformarea sistemului de învățământ prin acumularea bunelor practici și extinderea lor treptată.

Regional Analysis Report IREA, Romania - Open Educational Resources uptake in adult education

 
Autor: Maria Toia, Romanian Institute for Adult Education

This country report presents the data collected during the need analysis carried out by the Romanian partner IREA – Romanian Institute for Adult Education, on the use of OER in adult education.

As a research institute in the field of adult education, IREA aims to provide scientific and methodological support for all adult education institutions in Romania and to establish the link between the academics and practitioners in adult learning area. The overall research aim is to improve the quality of the education for adults, and to identify ways to enhance their ongoing participation in learning, and also for strengthening the lifelong learning dimension both at individual and institutional level.

STRATEGII IDENTITARE ŞI EDUCAŢIE ŞCOLARĂ Raport de cercetare despre accesul copiilor romi la şcoală

 
Autori: VINCZE Enikő, HARBULA Hajnalka

Cercetarea care stă la baza acestui volum a fost realizată sub auspiciile proiectului EDUMIGROM: Diferenţe etnice în domeniul educaţiei şi perspective divergente pentru tineretul urban într-o Europă extinsă.

EDUMIGROM și-a propus să exploreze măsura în care politicile și practicile educaționale aparținând unor regimuri diferite ale bunăstării, protejează minoritarii etnici față de marginalizare și excluziune socială. Cercetarea observă: în pofida diferențelor privind dezvoltarea economică și sistemul politicilor publice, evoluțiile recente din statele membre ale Uniunii Europene conduc la consecințe similare în rândurile unor imigranți de generația a doua din partea vestică și a romilor din Europa Centrală și de Est. Ambele categorii fiind cetățeni cu drepturi depline în statele respective, ele par să aibă experiența unor noi și intensive forme ale separării involuntare, excluziunii sociale sau a statutului de cetățeni de mâna a doua.